Geodezja Urządzeniowa – Podział nieruchomości

Od lat zajmujemy się podziałami nieruchomości i przygotowaniem dokumentacji do celów prawnych. W swoim doświadczeniu posiadamy niezliczoną ilość podziałów pojedynczych działek jak również podziały grupowe związane z lokalizacją inwestycji celu publicznego (drogi krajowe). Podział nieruchomości jest czynnością techniczno – prawną i z reguły w kontekście KPA obywa się dwuetapowo – w pierwszym etapie sporządzamy wstępny projekt podziału, który wraz z wnioskiem właściciela działki jest składany we właściwym urzędzie gminy lub miasta. Celem tych czynności jest ustalenie, czy dany podział jest zgodny między innymi z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ten etap procedury podziału działki kończy się wydaniem postanowienia przez właściwy urząd. Jeśli postanowienie akceptuje warunki podziału zawarte we wstępnym projekcie podziału, przechodzimy do czynności technicznych mających na celu przyjęcie o okazanie granic oraz sporządzenie protokołów granicznych wraz z właściwym projektem podziału działki.

Projekty potwierdzone przez inspektora w ODGK stanowią załącznik do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału. Decyzja wydana przez właściwy urząd kończy proces podziału działki. Zmiany są wprowadzane do ewidencji gruntów, a dokumenty przygotowane w następstwie mogą służyć do czynności prawnych mających na celu przeniesienie własności.

Powszechnie spotykamy się w naszej praktyce z sytuacją podziałów na obszarach dla których brak planu, lub podziałów, które w interpretacji wprost są niezgodne z ustaleniami planu. Artykuł 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami reguluje kwestie podziałów niezależnie od ustaleń planu. Wówczas mamy do czynienia z postępowaniem jednoetapowym, tj. Nie sporządza się wstępnego projektu podziału, ale od razu właściwy projekt podziału, który jak wyżej stanowi załącznik do decyzji. Takie okoliczności są dość skomplikowane i wymagają wielu ustaleń strony składającej wniosek o podział przy współpracy z geodetą uprawnionym oraz urzędem wydającym decyzję.

Najprostszą formą podziału działek jest podział w trybie rolnym. W taki sposób wydziela się działki położone na terenach rolnych, których powierzchnia po podziale nie może być mniejsza niż 3000 m2. W tej procedurze organ prowadzący ewidencję gruntów wprowadza podział po kontroli dokumentacji technicznej sporządzonej przez geodetę uprawnionego na wniosek właściciela działki bez uczestnictwa urzędu gminy. Metoda prostsza pod względem podziału, natomiast bardziej skomplikowana technicznie ze względu na większe powierzchnie wydzielanych działek oraz ze względu na większą ilość punktów granicznych, których położenie należ ustalić.

Geodeta uprawniony inż. Marcin Kostrzewski