Geodezja Urządzeniowa – Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie

Postępowanie rozgraniczeniowe jest jedną z dostępnych procedur geodezyjnych i administracyjno – prawnych oraz sądowych, skutkujących ustaleniem przebiegu granic sąsiadujących ze sobą nieruchomości gruntowych, a także niekiedy prowadzi do likwidacji sporu granicznego istniejącego między właścicielami nieruchomości sąsiednich.

Istotą rozgraniczenia jest ustalenie, dokąd na gruncie sięga prawo własności właściciela danej nieruchomości gruntowej.

W swoim doświadczaniu posiadamy kilkadziesiąt robót związanych z postępowaniem rozgraniczeniowym. Jest to czynność, która z znacznym stopniu różni się od zwykłego wznowienia granic. Postępowanie rozgraniczeniowe w szczyna się z urzędu lub na wniosek strony głównie z powodu braku porozumienia pomiędzy stronami w zakresie przebiegu granicy pomiędzy sąsiadującymi działkami i prowadzona jest przez właściwy urząd miasta lub gminy. Postępowanie rozgraniczeniowe jest czynnością techniczno-prawną, której celem jest właściwe ustalenie przebiegu granicy. Finał postępowania niestety może być różny i trudny do przewidzenia przed rozpoczęciem realizacji zadania, co ma istotny wpływ na koszty prowadzenia roboty.

Postępowanie może zakończyć się podpisaniem protokołu granicznego na podstawie zgodnego oświadczenia stron co do przebiegu granicy. Tak najczęściej dzieje się w przypadku kiedy o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego zadecydowały kwestie formalne np. sprzeczność informacji w dokumentach pomiarowych stanowiących podstawę do ustalenia granic.

W przypadku sporu granicznego postępowanie może zakończyć się podpisaniem aktu ugody. Taka forma prawna porozumienia zawarta w obecności geodety ma moc ugody sądowej.

Natomiast jeśli nie ma porozumienia strony mają prawo skierować sprawę na drogę sądową. Wówczas sąd prowadzi odrębne postępowanie

Geodeta uprawniony inż. Marcin Kostrzewski