Inwentaryzacja powykonawcza

Na życzenie klienta wykonujemy inwentaryzacje obiektu budowlanych podlegających odbiorowi i dopuszczeniu do użytkowania. Zwykle są to budynki, budowle, przyłącza i sieci uzbrojenia podziemnego. Podejmujemy również nietypowe zlecenia, które można zaliczyć do prac związanych z robotami inwentaryzacyjnymi takie jak cykliczny pomiar mas kruszyw użytych do produkcji betonu czy też pomiar batymetrii zbiorników wodnych w trakcie ich eksploatacji. W wyniku naszych prac powstają dokumenty pomiarowe służące do prowadzenia dalszych analiz technicznych i ekonomicznych.

Inwentaryzacja powykonawcza w kilku słowach:

Inwentaryzacja powykonawcza – wykonywana jest dla wszystkich obiektów budowlanych, które powstały wskutek zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Każdy inwestor ma obowiązek w ciągu 30 dni od zakończenia robót budowlanych, a w przypadku inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, przed zakopaniem zgłosić obiekt do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Inwentaryzację powykonawczą przeprowadza geodeta uprawniony, która polega na pomiarze geodezyjnym zrealizowanych obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz instrukcjami technicznymi. W wyniku prac pomiarowych powstaje dokumentacja techniczna, na podstawie której wykonawca prac geodezyjnych uzupełnia mapę zasadniczą. Zleceniodawca otrzymuje „Mapę inwentaryzacji powykonawczej”, która jest kopią mapy zasadniczej, na której w sposób jednoznaczny (odpowiednim kolorem) przedstawiony jest przedmiot inwentaryzacji powykonawczej.

Komplet dokumentów po zakończeniu budowy wraz z mapą inwentaryzacji powykonawczej składa się w nadzorze budowlanym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Po ukończonej inwestycji mapy takiej będą wymagać również instytucje branżowe w zakresie właściwym dla sieci uzbrojenia podziemnego, którym administrują.

Geodeta uprawniony inż. Marcin Kostrzewski